giff-logo giff-logo giff-logo
lans-logo


VILLKOR FÖR DELTAGANDE I TÄVLINGEN UNITED DIRECTORS. 

United Directors är ett initiativ där ungdomar mellan 13-16 år kan tävla med sina egna kortfilmer. Det vinnande bidraget får 100 biobiljetter. 

United Directors är en film som har skapats av ungdomar från ett tiotal högstadieskolor i Göteborgsregionen. Länsförsäkringar driver filmprojektet tillsammans med Göteborgs Filmfestival.

Detta avtal reglerar ditt lags medverkan i United Directors och Länsförsäkringars rätt att använda filmmaterialet. 

För att kunna delta i United Directors behöver alla lagmedlemmar läsa igenom och godkänna dessa villkor. Genom att du godkänner dessa villkor är vi överens om bl.a.följande: 

 • Alla i laget är överens om att tävla med kortfilmen – och medvetna om vilka villkor som gäller för tävlingen. Vi rekommenderar att ni ber era vårdnadshavare läsa igenom villkoren tillsammans med er. 
 • Kortfilmen är skapad av ert lag, och innehåller inte någon annans idéer eller musik.

Länsförsäkringar har rätt att använda filmen, till exempel får vi visa det vinnande bidraget på Göteborgs filmfestival. Notera också att Länsförsäkringar inte får använda filmmaterialet i marknadsföring utan att alla som berörs har samtyckt till behandlingen av sina personuppgifter för det syftet. Länsförsäkringar kommer i så fall att kontakta ert lag genom kontaktpersonen.

 1. Tävlingen
  1. Tävlingen anordnas av Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän AB, org.nr 558500-8039, 404 84 Göteborg, (”Länsförsäkringar”, ”oss”, ”vi”). 
  2. Syftet med tävlingen är att lyfta fram kreativ skärmtid. Initiativet är en del i Länsförsäkringars arbete för att fler unga ska känna sig inkluderade i samhället.
  3. Tävlingen pågår under perioden 20/2 – 30/4 2020. Tävlingsbidrag kan lämnas in fram till kl.12.00 30/4 2020.
 2. Deltagande/anmälan
  1. Tävlingen är gratis och öppen för alla mellan 13-16 år.
  2. Om du är under 18 år måste du få ditt deltagande – och dessa villkor – godkända av din vårdnadshavare. Vi rekommenderar att du ber dem läsa igenom de här villkoren tillsammans med dig.
  3. Anmälan sker genom att lagets kontaktperson laddar upp lagets kortfilm på www.uniteddirectors.se.
 3. deltagarens ansvar för innehåll 
  1. Det är viktigt att ert lags kortfilm är baserad på lagets egna idéer, och att det inte inkräktar på någon annans rättigheter. Detta gäller till exempel användning av någon annans musik. 
  2. Det är också viktigt att ert lag har rätt att skicka in er film som ett tävlingsbidrag. Till exempel får ni inte skicka in filmen om någon som har varit med och skapat eller medverkat i filmen inte vill det. Ert lag får heller inte tävla med er film om det inte är ni som har skapat och äger filmen. 
  3. Länsförsäkringar förbehåller sig rätten att utesluta bidrag som är våldsamma, rasistiska eller på annat sätt kränkande och oetiska eller strider mot svensk lag.
  4. Den som skickar in kortfilmen ska se till att alla lagmedlemmarna är medvetna om att filmen skickas in, och vad det innebär att delta i tävlingen. 
 4. rättigheter
  1. Ert lag behåller rättigheterna till kortfilmen, den fortsätter att vara er även om ni skickar in ert bidrag och deltar i tävlingen.
  2. Ert lag ger Länsförsäkringar följande rätt att använda kortfilmen: 

Genom dessa villkor ger du Länsförsäkringar rätten att under obegränsad tid fritt använda filmmaterialet för internt och externt bruk, utan geografisk begränsning, inklusive att publicera, tillgängliggöra, distribuera, omarbeta, redigera och framställa exemplar av er kortfilm, att visa filmen på Göteborgs Filmfestival, använda kortfilmen i marknadsföring av Länsförsäkringar och tävlingen samt i övrigt använda kortfilmen oberoende av mediekanal, dock endast inom Länsförsäkringars normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

Detta betyder till exempel att vi har rätt att redigera och klippa ihop filmmaterialet, till exempel för att visa korta delar av det vinnande bidraget i sociala medier. 

Vi får inte använda filmmaterialet i marknadsföring utan att ni har samtyckt. Ert eventuella samtycke är frivilligt, och lämnas separat.

 1. Ni får inte ge någon annan än Länsförsäkringar rätten att använda filmmaterialet för de ändamål som anges i de här villkoren. Detta betyder framförallt att ingen annan får använda filmmaterialet i marknadsföring, eller i samband med projektet United Directors eller Göteborgs filmfestival. Ni får själva använda filmmaterialet för era egna syften, till exempel posta det på sociala medier
 2. Ert lag får inte betalt för att ni har gett oss den här rätten att använda er kortfilm.
 3. Angivelse av upphovsman
  1. Vi ska ange lagmedlemmarnas namn när filmmaterialet används. Detta ska bara göras i den utsträckning det är rimligt, och på det sätt som upphovspersoner i vanliga fall brukar namnges. 
  2. I vissa fall får filmmaterialet användas utan att upphovspersonernas namn anges. Detta kan till exempel vara på sociala medier och i reklamsammanhang. I vissa fall kan det också vara så att upphovspersonernas namn inte anges i direkt anslutning till att filmmaterialet används. 
 4. BEDÖMNING AV TÄVLINGSBIDRAG, pris m.m.
  1. Länsförsäkringar kommer att bedöma tävlingsbidrag efter följande fastställda kriterier: kreativitet, nyskapande och hur filmskaparna har tagit sig an uppgifter att göra ett verk med temat ”Statsministern Lyssnar”.
  2. Bedömning av tävlingsbidrag och utseende av vinnare avgörs av en jury. Juryn består av  Karl Svedung från Göteborgs Filmfestival och Lisa Höglund från Länsförsäkringar. Juryns beslut kan inte överklagas.
  3. Pris kommer att delas ut till det tävlingsbidrag som juryn bestämmer. Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna. 
  4. Besked om vinnare i Tävlingen meddelas senast 7/5 2020 via vår hemsida www.uniteddirectors.se 
 5. personuppgifter
  1. Behandlingen av lagmedlemmarnas och eventuellt andra medverkandes personuppgifter relaterade till filmmaterialet, lagmedlemmarnas medverkande i tävlingen och visningen av vinnarbidraget anses ske för konstnärligt skapande. 

Många av reglerna i Dataskyddsförordningen gäller inte om personuppgiftsbehandlingen sker för konstnärligt skapande. Till exempel är bestämmelserna om att vi ska ange ändamål och laglig grund med behandlingen undantagna. Om ni har några frågor om detta är ni välkomna att kontakta dataskyddsombud Sverker Müller, dataskyddsombud@lansforsakringar.se

 1. Om vi i framtiden vill kunna använda filmmaterialet för att använda i marknadsföring eller liknande så krävs det att vi har ert samtycke. Samtycket är frivilligt, och lämnas separat. Om du är under 18 år så kan vi även komma att kräva din vårdnadshavares underskrift för att vara säkra på att samtycket är giltigt.